Wdrożenia IT – Na czas z uśmiechem
Wdrożenia IT – Na czas z uśmiechem
Szeran IT Partner Comarch

Comarch ERP XT dla mikroprzedsiebiorcy – KSIĘGA PODATKOWA

Księga Podatkowa

Automatycznie wysyłaj deklaracje

Dodawaj dokumenty i pozwól programowi prowadzić za Ciebie uproszczoną księgowość. Prowadź księgę przychodów i rozchodów, rejestry zakupów i sprzedaży, ewidencję pracowników i wynagrodzeń oraz środków trwałych. Deklaracje VAT-7 zostaną automatycznie wysyłane do Urzędu Skarbowego.

 

SPRAWDŹ DEMO ERP XT

Jaka forma księgowości dla mojej firmy?

Przedsiębiorcy korzystający z programu Comarch ERP XT mają do wyboru prowadzenie księgowości na zasadach Księgi Przychodów i Rozchodów lub pełnej Księgowości Kontowej. Odpowiednio w programie nazywamy to Księga Podatkowa oraz Księga Handlowa. Obie formy pozwalają na prowadzenie księgowości zgodnej z przepisami, a Comarch, jako producent dba o to, aby wszystkie zmiany w przepisach były na bieżąco aktualizowane w programie. Daje to przedsiębiorcy gwarancję, że działając na modułach księgowych w Comarch ERP XT zawsze działa zgodnie z przepisami.

Księga Podatkowa (KPiR) – dla kogo?

Rozliczenie księgowości na zasadach Księgi Przychodów i Rozchodów mogą wybrać przedsiębiorcy, którzy:

 • są osobami fizycznymi, spółkami cywilnymi osób fizycznych, spółkami jawnymi osób fizycznych oraz spółkami partnerskimi,
 • nie przekroczyli przychodów ze sprzedaży netto w wysokości 2 000 000 euro.

Dodatkowo obowiązek prowadzenia KPiR dotyczy:

 • wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów,
 • prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg,
 • duchownych, którzy zrzekli się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Kogo zatem nie dotyczy obowiązek prowadzenia księgi?

Nie dotyczy on osób, które:

 • opłacają podatek dochodowy w formach zryczałtowanych,
 • wykonują wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym,
 • wykonują zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim,
 • dokonują sprzedaży środków trwałych po likwidacji działalności.

KPiR online – lista możliwości i funkcji, rozwiązań w  Comarch ERP XT

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów w Comarch ERP XT jest proste i bardzo intuicyjne. Oprócz licznych usprawnień i automatyzacji pracy operatora w module można wykonać:

 • prowadzenie rejestru VAT sprzedaży i zakupu,
 • prowadzenie zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • obliczenie i wysyłka deklaracji: VAT-7, VAT-UE, PIT-36 i PIT-36L,
 • rozliczenia właścicieli,
 • ewidencję i rozliczenie wynagrodzeń pracowników,
 • ewidencję wyposażenia oraz środków trwałych,
 • ewidencję dokumentów środków trwałych,
 • wprowadzanie dokumentów kosztowych do systemu poprzez mechanizm odczytywania plików PDF i zdjęć, Comarch OCR.

Księga Handlowa – dla kogo?

Rozliczenie księgowości na zasadach pełnej księgowości kontowej muszą wybrać wszyscy przedsiębiorcy wymienieni powyżej, jeśli ich przychody netto za rok poprzedni przekroczyły wartość 2 000 000 euro oraz:

 • spółki handlowe,
 • jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów,
 • gminy, powiaty, województwa,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
 • oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • jednostki niewymienione w powyższych punktach, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych – od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

Księga handlowa online – lista możliwości i funkcji, rozwiązań w Comarch ERP XT

O ile prowadzenie pełnej księgowości samodzielnie jest znacznie bardziej skomplikowane niż KPiR, o tyle w programie Comarch ERP XT staraliśmy się wdrożyć wszelkie możliwe ułatwienia tego procesu. Moduł Księga Handlowa pozwala na:

 • generowanie plików JPK i wysyłkę do urzędu skarbowego,
 • prowadzenie rejestru VAT sprzedaży i zakupu,
 • prowadzenie zapisów Księgi Handlowej,
 • wygenerowanie wzorcowego planu kont oraz dostosowanie go do wymogów swojej firmy,
 • wprowadzenie wielu okresów obrachunkowych i kopiowanie ich ustawień przy tworzeniu kolejnych,
 • wprowadzenie Bilansu Otwarcia kont księgowych i przenoszenie ich na kolejne okresy obrachunkowe,
 • generowanie zestawień obrotów i sald na wskazanych kontach z wykorzystaniem kreatora zestawień,
 • obliczenie i wysyłka deklaracji: VAT-7, VAT-UE, PIT-36 i PIT-36L,
 • rozliczenia właścicieli,
 • ewidencję i rozliczenie wynagrodzeń pracowników,
 • ewidencję wyposażenia oraz środków trwałych,
 • ewidencję dokumentów środków trwałych,
 • wprowadzanie dokumentów kosztowych do systemu poprzez mechanizm odczytywania plików PDF i zdjęć – Comarch OCR.

A co jeśli mogę wybrać? Jaki rodzaj księgowości wybrać?

Przedsiębiorcy, którzy znajdują się w grupie, która może wybrać, jaki rodzaj księgowości będzie prowadzić zazwyczaj wybierają prowadzenie jej na zasadach Księgi Przychodów i Rozchodów. Dlaczego?

 • Jest ona znacznie tańsza – zarówno programy umożliwiające samodzielne prowadzenie KPiR jak i biura rachunkowe są znacznie tańsze niż w przypadku pełnej księgowości. Program do prowadzenia księgowości online kosztuje zaledwie 28 zł miesięcznie.
 • Mniej obowiązków – osoba pracująca na KPiR nie jest zmuszona do prowadzenia polityki rachunkowości ani sprawozdań finansowych.
 • Jest znacznie łatwiejsza – dzięki temu, że nie ma konieczności chociażby wykonywania sprawozdań finansowych, przedsiębiorca może sam prowadzić taką księgowość. Wystarczy stosować się do aktualnych przepisów i w terminach dostarczać konieczne dokumenty do odpowiednich organów. Dzięki programowi Comarch ERP XT można to zrobić online.

W przypadku Księgi Przychodów i Rozchodów nie ma też konieczności tworzenia wielu raportów i statystyk, jak duża korporacja czy spółka giełdowa pracującą na pełnej księgowości. Dlatego uważa się, że najkorzystniejszą formą prowadzenia księgowości w firmach MSP jest właśnie Księga.

SPRAWDŹ DEMO ERP XT

ZAPYTAJ